BIMobject-BIM-and-Green-Architecture-Blog-Cover39

เมื่อประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเทรนด์สำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดการสร้างงานที่ดีต่อโลกมากขึ้นย่อมกลายเป็นโจทย์สำคัญในปัจจุบัน Green Architecture เป็นแนวคิดสถาปัตยกรรมที่รังสรรค์ความสวยงามไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย BIM คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้งานออกแบบและการก่อสร้างเป็นไปตามหลัก Green Architecture แต่จะช่วยอย่างไรบทความนี้มีคำตอบ

Green Architecture คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ

Green Architecture คือ แนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงธรรมชาติ ทั้งงานออกแบบ วัสดุที่ใช้ ไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย Green Architecture เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้ช่วยลดพลังงานและควบคุมผลกระทบที่ตามมาจากการก่อสร้าง

BIMobject-BIM-and-Green-Architecture-01

องค์ประกอบของ Green Architecture

 • ด้านอาคาร: การใช้วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และกระบวนการที่ไม่ใช้พลังงานและไฟฟ้าจำนวนมาก แต่เลือกใช้พลังงานจากการออกแบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติมาทดแทน
 • การเลือกใช้วัสดุ: การนำวัสดุจากงานก่อนหน้านี้มาใช้ซ้ำ ลดวัสดุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการน้ำ: สร้างระบบกักเก็บน้ำฝนและระบบบำบัดน้ำที่สามารถบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ภายในอาคาร
 • การออกแบบภูมิทัศน์และธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง: ใช้หลักธรรมชาติในการตกแต่งภายในและภูมิทัศน์เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ รวมถึงใช้ต้นไม้ในไซต์งานช่วยให้อากาศบริสุทธิ์และสะอาด พร้อมลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยฟอกอากาศให้กับพื้นที่
 • เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

ทำไม Green Architecture จึงสำคัญ

จากการศึกษาพบว่า อาคารที่ก่อสร้างด้วยหลักแนวคิดนี้สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทาง IGBC ได้รับรองว่าอาคารที่สร้างผ่านแนวคิด Green Architecture สามารถประหยัดพลังงานได้ 40-50% และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้วัสดุ การเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผ่านงานออกแบบ โดยหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้แนวคิดนี้สำเร็จได้ง่ายขึ้น คือ BIM

BIM คืออะไร มีบทบาทสำคัญต่อ Green Architecture อย่างไร?

BIM (Building Information Modeling) คือ กระบวนการที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อสร้างและการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านการจำลองเสมือนจริงด้วยระบบดิจิทัล โดยแบบจำลองที่สร้างขึ้นนั้นจะช่วยให้วิเคราะห์และควบคุมการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BIMobject-BIM-and-Green-Architecture-02บทบาทของ BIM กับ Green Architecture

การออกแบบอาคารด้วย BIM จะทำให้สามารถคำนวณการใช้พลังงานและผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยให้สิ่งปลูกสร้างทั่วไปกลายเป็นอาคารสีเขียว (Green Building) โดยในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สิงคโปร์และจีน ได้นำ BIM มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาคารสีเขียวจากประเทศเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) คือ ระบบการจัดอันดับอาคารในด้านของการใช้พลังงาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการก่อสร้าง โดยตรวจสอบผลกระทบของอาคารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดอาคารสีเขียวทั่วโลก

โดย BIM ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างอาคารสีเขียวตามหลัก Green Architecture ดังนี้

 • ที่ดิน (Land) – BIM ควบคุมและจำลองความคืบหน้าของการก่อสร้างตลอดจนกระบวนการของไซต์ให้เป็นไปตามหลักของ Green Architecture
 • น้ำ (Water) – BIM ช่วยให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพและปรับการออกแบบด้านการจัดหาน้ำ การระบายน้ำ และการวางแผนได้อย่างเหมาะสม
 • พลังงาน (Energy) – BIM ควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารและวิเคราะห์การขาดดุลเพื่อประหยัดพลังงาน
 • วัสดุ (Material) – ตรวจสอบการใช้วัสดุในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อป้องกันการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็น

ตัวอย่างการนำ BIM ไปใช้งานจริง

BIMobject-BIM-and-Green-Architecture-03

 1. โปรเจค EC3 เป็นโปรเจคจากทางภูมิภาคยุโรปที่นำ BIM ไปใช้งานจริงเพื่อคำนวณสภาพภูมิอากาศโดยรอบอาคารและนำมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับอาคาร ลดการใช้พลังงานในอาคาร
 2. Northeastern University ในประเทศจีนได้นำ BIM มาปรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดการเพื่อสร้างศูนย์การศึกษา (Campus) แห่งใหม่ โดยสามารถลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ถึง 47.4% และในด้านพลังงานสามารถลดภาระการทำความเย็นในอาคาร (Cooling Load) ได้ถึง 21.5%
 3. Samwoh Eco-Green Building ในประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในอาคารตัวอย่างที่นำ BIM มาใช้ในการออกแบบ นอกจากนี้ ยังใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นคอนกรีตรีไซเคิล 100% เพื่อลดของเสียและลดผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย

BIMobject-BIM-and-Green-Architecture-04

ขอบคุณภาพจาก Build Magazine

ประโยชน์ในการใช้งาน BIM กับ Green Architecture

BIM เข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างประโยชน์ผ่านการจำลองอาคาร ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานที่ใช้ นอกจากนี้ ยังช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมผ่านแบบจำลองพารามิเตอร์ที่ระบุองค์ประกอบสำคัญด้านพลังงานภายในอาคารควบคู่ไปกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ เช่น แสงแดด เงา การส่องสว่างและความชื้น เป็นต้น นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ประโยชน์ของ BIM ยังมีอีกมากมาย อาทิ

 • ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัสดุ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบทั้งในและนอกสถานที่
 • เพิ่มประสิทธิภาพของอาคารผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพ
 • ลดของเสียและประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละงาน

BIM กับอนาคตของอุตสาหกรรม AEC และ Green Architecture

อนาคตของอุตสาหกรรม AEC (Architecture, Engineering and Construction) มีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างและงานออกแบบที่ลดการใช้พลังงาน เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ซึ่ง BIM เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับอนาคตของอุตสาหกรรม AEC

โดย BIM สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ทั้งในงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการก่อสร้างผ่านซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งสถาปนิกวิศวกร และงานออกแบบแห่งอนาคตที่ต้องการความแม่นยำด้วยแบบจำลองขั้นสูงจากทาง BIM ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอุตสาหกรรม AEC

สุดท้ายนี้ ทั้งอุตสาหกรรม AEC และเทคโนโลยี BIM เป็นสองสิ่งที่เดินทางสู่อนาคตอันใกล้ไปพร้อมกัน ดังนั้น การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใครที่ยังไม่เปิดรับ BIM มาใช้งาน นี่อาจเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้งานออกแบบของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับอนาคตด้วยเทคโนโลยีจาก BIM

BIMobject-BIM-and-Green-Architecture-05

สรุป

Green Architecture หนึ่งในแนวทางการออกแบบแห่งโลกอนาคตของอุตสาหกรรม AEC ที่หลายประเทศชั้นนำเริ่มปรับตัว และหาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ BIM

โดย BIM ได้ถูกนำมาใช้งานจริงในหลายโครงการ ทั้งการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน หรือการสร้างตึก Samwoh Eco-Green Building ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ตัวอย่าง เหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรม AEC ระดับโลก แล้วคุณละปรับเปลี่ยนไปในแนวทางเดียวกันรึเปล่า? อย่าลืมตั้งคำถาม สำรวจตัวเอง เพื่อให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!

หากคุณเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบที่กำลังสรรสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อตอบโจทย์ Green Architecture อยู่ล่ะก็ BIMobject สามารถช่วยคุณได้ เพราะเรามีการรวบรวมโมเดลกว่า 2,000 แบรนด์ ที่สเกลตรงตามจริง มีขายจริง ไวให้คุณดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน สามารถสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดโมเดลคุณภาพได้ที่ BIMobject Thailand