นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. คำนิยาม
  1. เราหมายถึง บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2. คุณหมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลตามรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
  3. บริษัทในเครือเอสซีจีหมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html 
  4. ประมวลผลหมายถึง เก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
   • จากตัวคุณเอง เช่น เมื่อคุณสมัครสมาชิก สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ติดต่อสอบถามข้อมูลจากเรา ข้อมูลที่คุณระบุในแบบฟอร์ม แบบสอบถาม ข้อมูลที่ปรากฎในนามบัตรที่คุณให้ไว้กับเรา ข้อมูลในเอกสารที่คุณให้ไว้กับเรา หรือการจากการที่เราสอบถามสอบถามและติดต่อสื่อสารกับคุณทั้งที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร 
   • จากบริษัทในเครือของเรา เช่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการแนะนำหรืออ้างถึงโดยบริษัทในเครือของเรา
   • จากหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนราษฎร์ เอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม (เช่น หมายเรียก หมายศาล คำร้อง คำฟ้อง คำสั่ง คำพิพากษา) 
   • จากองค์กรที่คุณสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับคุณ
   • จากบุคคลอื่นซึ่งเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับเรา เช่น จากคู่ธุรกิจของเรา
   • จากแหล่งสาธารณะอื่น เช่น จากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั่วไปโดยใช้อินเตอร์เน็ต บัญชีโซเชียลมีเดียที่คุณตั้งค่าเผยแพร่ต่อสาธารณะ เอกสารที่คุณหรือองค์กรที่คุณเกี่ยวข้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น ประวัติการทำงาน บทความ การแสดงความเห็นต่อสาธารณะ รายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์) ข่าวสารของสื่อสารมวลชน คำพิพากษา คำวินิจฉัย และข้อหารือที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ
  2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
   • ชื่อ นามสกุล
   • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ชื่อบัญชี messaging app ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น IP address ข้อมูล Geo-location
   • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บริษัท หน่วยงาน แบรนด์ ที่คุณสังกัด
   • ตำแหน่งงาน
   • ความสนใจ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ
  3. การที่คุณใช้งานหรือสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ bimobject (www.bimobject.com) ซึ่งให้บริการโดยพันธมิตรของเรา เป็นการที่คุณให้ข้อมูลกับผู้ที่ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแยกเป็นอิสระจากเรา ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน privacy notice ของเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น อีเมล ชื่อ นามสกุล ชื่อองค์กร อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ของคุณจากผู้ที่ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อประมวลผมตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  4. เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามมาตรา 26
  5. ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้กับเรา คุณต้องดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการที่คุณต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย
 3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อให้บริการและสินค้า รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ จัดทำเอกสาร เช่น หนังสือสัญญา ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ให้บริการหลังการขาย
   • เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมและปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลที่สาม (เช่น  ในกรณีที่เราเป็นคู่สัญญากับองค์กรที่คุณสังกัด)
   • เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายในองค์กรของเรา
   • เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการของเรา
   • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า (Customer Relationship Management) ดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
   • เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคุณหรือกับองค์กรของคุณ
   • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ 
   • เพื่อบำรุงรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบไอทีของเรา เช่น การจัดการฐานข้อมูล 
   • เพื่อปรับโครงสร้าง จำหน่าย หรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา 
   • เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณ เช่น การ Log in เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา การยืนยันตัวตนของผู้รับหรือจ่ายเงิน
   • เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
   • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
   • เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
   • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
   • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
   • เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวก่อนหรือในขณะที่เราขอความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณี ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอความยินยอมและผลที่อาจเกิดขึ้นหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณได้ ตามที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 4. คุกกี้
  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ https://bimspaces.com/
 5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณร่วมกับหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เช่น ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณเพื่อให้คุณได้รับข่าวสารและการติดต่อจากบริษัทในเครือของเรา คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  2. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  3. หากคุณถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  4. เราไม่มีเจตนาที่จะให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรากับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถและต้องการให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคุณก่อนที่จะให้ความยินยอมนั้นกับเราด้วย
  5. หากคุณให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลอื่น คุณต้องรับรองว่าคุณมีอำนาจในการให้ความยินยอมดังกล่าวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามกฎหมายในขณะที่คุณให้ความยินยอมกับเรา
 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  3. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขอความยินยอมจากคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าคุณจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของคุณเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าคุณเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณในอนาคตได้
 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ
   • บริษัทในเครือเอสซีจี (ตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต์ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html) 
   • พันธมิตรของเรา ได้แก่ BIMobject AB และ BIMobject Inc.
   • บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเอสซีจีและพันธมิตรของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของเรา ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่เรามอบหมายให้ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือให้ความช่วยเหลือและบริการแก่คุณ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น การจัดทำ Big Data, Business Insight) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่คุณ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ตามข้อ 7.1 อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากจากเรา โดยคุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ตามที่บุคคลนั้น ๆ ประกาศ 
  3. กรณีที่มีการปรับโครงสร้าง จำหน่าย หรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับโอนหรือซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือ ที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 
  4. เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 
 8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ พันธมิตร หรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
  2. เราอาจเก็บข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองและคุณสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 
 9. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การควบคุมการเข้าถึงหรือควบคมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) และนอกจากนี้ เราจะได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  1. คุณมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
    • ถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
    • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
    • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
    • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ
    • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (anonymous)
    • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
    • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
    • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของคุณโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  2. คุณสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยส่งอีเมลมาที่ contactth@bimobject.com
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
    สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1516 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์: 086-060-3982
   2. กรณีที่คุณมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: contactth@bimobject.com

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของเราซึ่งคุณควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า