ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ www.bimspaces.com

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งานนี้อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯในการใช้งานเว็บไซต์โปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงการใช้งานนี้ก่อนที่ผู้ใช้งานจะใช้งานเว็บไซต์เนื่องจากบริษัทฯจะถือว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์เป็นการที่ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามข้อตกลงการใช้งานนี้

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้งานเว็บไซต์ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของข้อตกลงการใช้งานได้ตามข้อความที่ปรากฎในเอกสารนี้และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. นิยามศัพท์ 
  1. ข้อตกลงการใช้งานนี้หมายถึง ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม นโยบาย ประกาศ ข้อตกลง และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์
  2. เว็บไซต์หมายถึง เว็บไซต์ www.bimspaces.com
  3. ใช้งานหมายถึง เยี่ยมชม เข้าถึง และใช้งาน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การเข้าถึง หรือการใช้งานนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
  4. ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือนายจ้าง ตัวการ หรือผู้มอบอำนาจให้ผู้นั้นใช้งานเว็บไซต์ในกรณีที่เป็นการใช้งานเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
  5. บริษัทฯหมายถึง บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  6. “บริษัทในเครือเอสซีจี” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html
  7. บุคคลหมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  8. ข้อมูลที่เป็นความลับหมายถึง (1) ข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานได้รับหรือล่วงรู้อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์และ (2) ข้อมูลที่บริษัทฯ กำหนดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ 
 2. การใช้งานเว็บไซต์
  1. ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์เป็นการที่ผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้
  2. หากผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์แทนหรือในนามของบุคคลอื่น (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผู้ใช้งานรับรองกับบริษัทฯ ว่าผู้ใช้งานมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่นนั้นเพื่อเข้าทำข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้งานแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้งานมีอำนาจดำเนินการแทนหรือในนามของบุคคลอื่นนั้นได้
  3. ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  4. หากผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้งานรับรองกับบริษัทฯ ว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ 
  5. ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกหรือระงับการให้บริการกับผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าคำรับรองที่ผู้ใช้งานให้ไว้ข้างต้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
  6. ผู้ใช้งานยอมรับว่าการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ใน เว็บไซต์ ที่ดำเนินการโดยหรือผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของผู้ใช้งานถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยผู้ใช้งานไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าผู้ใช้งานได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก
  7. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของผู้ใช้งานในเวลาใด ๆ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของผู้ใช้งานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย
  8. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้
   1. เป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น
   2. ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม 
   3. ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)
   4. ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ใช้งานอื่น
   5. สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูล
   6. ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้
   7. ใช้งานเว็บไซต์เพื่อทำการฉ้อโกง ทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  9. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และผู้ใช้งานต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่อาจทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น สคริปต์ อุปกรณ์ หรือระบบอัตโนมัติเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาใน เว็บไซต์ (Data Scraping) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
  10. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว และระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 3. การประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานนำเข้าสู่เว็บไซต์ (“ข้อมูลของผู้ใช้งาน”) และผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความสอดคล้องต่อกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและผู้ใช้งานภาพของข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านั้น
  2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่าประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา
  3. หากผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นให้กับบริษัทฯ ผู้ใช้งานตกลงดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น ผู้ใช้งานอาจต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าผู้ใช้งานจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร หรือผู้ใช้งานจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง รวมทั้งผู้ใช้งานอาจต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย 
   2. ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
   3. บริษัทฯ และผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอิสระแยกจากกันและไม่มีความรับผิดร่วมกันหรือแทนกัน
  4. ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งานและผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ผู้ใช้งานตกลงดังต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถมอบหมายและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ (ผู้ประมวลผลช่วง) เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ผู้ขนส่งสินค้า
   2. ผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกภายนอกประเทศไทยเพื่อการให้บริการของบริษัทฯหรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่อยู่ในต่างประเทศ
   3. ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
   4. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและการขอความยินยอม (ถ้าจำเป็น)
 4. การรักษาความลับ
  1. ผู้ใช้งานตกลงที่จะ
   1. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
   2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ล่วงหน้า
   3. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
   4. ไม่ยื่นจดคำขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่เป็นความลับ และ
   5. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันทีเมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ข้อมูลที่เป็นความลับยังคงเป็นความลับและไม่ถือเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนแล้วเนื่องมาจากการเปิดเผยดังกล่าว
  2. ข้อมูลดังต่อไปนี้ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
   1. ข้อมูลซึ่งในวันที่มีการเปิดเผยได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว หรือต่อมาภายหลังได้เป็นข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วที่มิใช่เนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้งาน หรือ
   2. ข้อมูลซึ่งได้มีการเปิดเผยมาแล้วหรือได้รับมาโดยถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่มีเงื่อนไขการรักษาความลับจากบุคคลอื่นใดซึ่งมีสิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองข้อมูลเหล่านั้นและไม่มีหน้าที่ความผูกพันใดๆ ในการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องนั้น
  3. หากผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลที่ผู้ใช้งานเห็นว่าเกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับนี้
 5. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
  1. ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯ และบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
  2. ในกรณีที่ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่บุคคลอื่นนอกจากบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ บริษัทฯ ไม่รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะสมบูรณ์หรือตรงตามข้อเท็จจริงหรือเป็นปัจจุบัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานใช้ข้อมูลดังกล่าว
  3. ผู้ใช้งานรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันด้วย 
  4. ในการใช้งานเว็บไซต์หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก  ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้งานเว็บไซต์อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์ได้ ผู้ใช้งานตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน เว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ และผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดใดๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ อาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ผู้ใช้งานตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ 
  6. ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการทำละเมิด ความเสียหายจากการผิดสัญญา การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม การเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียโอกาสทางธุรกิจ และความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษอื่น 
  7. ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดเพื่อการส่งมอบล่าช้า ความเสียหายโดยอ้อม และความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ เช่น การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การเสียลูกค้า  การขาดประโยชน์จากการใช้ หรือการเสียโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และข้อตกลงการใช้งานนี้
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และส่วนประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้
  2. บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ใช้งานตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  3. ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม และผู้ใช้งานตกลงจะไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้
  4. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่นำข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเข้าสู่เว็บไซต์
 7. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ
  1. ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
  2. การที่ผู้ใช้งานตกลงดาวน์โหลดหรือใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่บริษัทฯได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ ในการติดตั้ง อัปเกรด อัปเดต ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการดังกล่าว
 8. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่า บริษัทฯ สามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (รวมเรียกว่าเปลี่ยนแปลง”) ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งาน เช่น เอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ นโยบาย (รวมเรียกว่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าหรือขอให้ผู้ใช้งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
  2. บริษัทฯ จะประกาศข้อตกลงการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานพิจารณาก่อนการเข้าใช้งาน
  3. เอกสารที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้โดยการอ้างถึง (incorporation by reference) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมได้ด้วยการไปยังเมนูที่เกี่ยวข้องบน เว็บไซต์ หรือติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  4. ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ ถือว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นการที่ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยชัดแจ้ง
  5. หากผู้ใช้งานไม่ตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้งานมีสิทธิหยุดการใช้บริการของบริษัทฯหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานได้ 
  6. หากผู้ใช้งานต้องการดูข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ฉบับก่อนหน้า โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
 9. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลงการใช้งาน
  1. ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าบริษัทฯ บอกเลิกข้อตกลงการใช้งานนี้กับผู้ใช้งาน
  2. เมื่อข้อตกลงการใช้งานนี้ระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง ผู้ใช้งานต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์ทันที และบริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้งานทำลายหรือส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งผู้ใช้งานตกลงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและแสดงหลักฐานการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานดำเนินการดังกล่าว
  3. การสิ้นสุดลงของข้อตกลงการใช้งานไม่มีผลกระทบต่อบรรดาสิทธิ หน้าที่ การเยียวยา สิทธิเรียกร้อง ความเสียหาย และสิทธิการได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ข้อตกลงการใช้งานนี้ยังมีผลบังคับใช้ 
 10. ข้อตกลงอื่นๆ
  1. การละเว้นไม่ใช้สิทธิหรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทฯ ไม่ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ บริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป
  2. การที่ผู้ใช้งานและบริษัทฯ เข้าผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่เป็นการที่ผู้ใช้งานและบริษัทฯ ทำสัญญาร่วมทุน สัญญาการเป็นหุ้นส่วนบริษัท สัญญาพันธมิตร สัญญาตัวแทน สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อความที่ปรากฏโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ 
  3. ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการตีความ
  4. กฎหมายไทยใช้บังคับกับข้อตกลงการใช้งานนี้
  5. ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะและมีผลบังคับใช้ต่อไปได้
  6. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและให้ใช้บังคับเหนือความตกลงอื่นในเรื่องเดียวกันที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้
  7. ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนตัวคู่สัญญาฝ่ายบริษัทฯ หรือโอนสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่ 3 ได้ 
 11. ติดต่อบริษัทฯ
  • หากผู้ใช้งานต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯได้ที่
   บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   ที่อยู่ : 1516 .ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
   อีเมล : contactth@bimobject.com
   โทรศัพท์ 081-750-6874, 063-270-4665

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า