ภาพถ่ายมุมสูงหน้าเหมือง (ฺBird’s eye view)

 

หากกล่าวถึงนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการถ่ายรูปแห่งศตวรรษ หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น ‘โดรน (Drone)’ อากาศยานไร้คนขับขนาดกะทัดรัดติดกล้องบันทึกภาพ พร้อมคันบังคับทางไกลที่สามารถบินสำรวจและบันทึกภาพจากมุมมองที่ยากต่อการเข้าถึงโดยมนุษย์ เผยให้เห็นภาพจากมุมสูงแปลกตา หรือมุมลับที่ไม่รู้ว่าซอกซอนเข้าไปได้อย่างไร นอกจากเก็บภาพความงามจากมุมมองแปลกใหม่แล้ว โดรนยังสามารถนำมาประยุกต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึง งานออกแบบเพื่อการก่อสร้าง

โดรนช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการทำงาน

ในการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนออกแบบก่อสร้าง นอกจากสถาปนิกจะต้องวัดขนาดที่ดินจากหมุดเขตเพื่อกำหนดขอบเขตบ้านที่ถูกต้อง ยังมีช่างรังวัดที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลภายในขอบเขตที่ดินและพื้นที่โดยรอบ อันได้แก่ 

  • บริบทที่ดิน : รายละเอียดที่ดิน เช่น ขอบเขต ความสูง ความชัน
  • บริบทชุมชนโดยรอบ : รายละเอียดชุมชนและสถานที่รอบที่ดิน เช่น อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน
  • บริบทธรรมชาติโดยรอบ : รายละเอียดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรอบที่ดิน เช่น ต้นไม้ แหล่งน้ำ

จากเดิมที่การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ต้องอาศัยกำลังคนและอุปกรณ์หลายอย่าง เพื่อบันทึกข้อมูลทีละส่วน กว่าจะได้ข้อมูลเพียงพอแก่การนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ ก็อาจกินระยะเวลามาก โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสูง หากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการออกแบบ การบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพก็เป็นไปได้ยาก

แต่นวัตกรรมการใช้โดรนเพื่อสำรวจพื้นที่และวัดระยะ ช่วยให้เก็บข้อมูลที่ต้องการได้โดยการบินสำรวจเพียงไม่กี่ครั้ง ลดต้นทุนทั้งด้านกำลังคนและเวลา ทั้งข้อมูลที่ได้จากการเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนการใช้กำลังคน ยังมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่า เหมาะแก่การนำมาประมวลผลใช้ในการดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

การใช้โดรนเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ ช่วยประหยัดเวลาและกำลังคน

โดรนทำให้เห็นสภาพแวดล้อมได้โดยรอบ

จุดเด่นของโดรนที่สามารถบินขึ้นไปสำรวจและบันทึกภาพจากมุมมองที่ยากต่อการเข้าถึง ทั้งภาพมุมกว้าง แล้วมุมสูง ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นภาพรวมของบริบทโดยรอบในรูปแบบสามมิติ และสะดวกต่อการนำมาวิเคราะห์ Image & Inspiration เพื่อออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและธรรมชาติโดยรอบพื้นที่

นอกจากนี้ มุมมองของภาพจากโดรนยังมีความโดดเด่นน่าสนใจ สามารถนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการได้อีกด้วย

ภาพจากโดรน แสดงบริบทของชุมชนและธรรมชาติโดยรอบพื้นที่
(Photo created by evening_tao – www.freepik.com)

โดรนช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเสริมด้วยซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม สิ่งที่โดรนสามารถทำได้นอกเหนือจากการบันทึกภาพแล้ว ยังสามารถวัดระยะ พร้อมประมวลผลอัตโนมัติอย่างแม่นยำแทนการใช้กำลังคนที่มีโอกาสผิดพลาดสูงกว่า

ค่าที่ได้จากโดรน เป็น Digital Data ประกอบด้วย ระยะความกว้าง ความยาว และความสูงหรือความลึก สามารถใช้คำนวณทั้งพื้นที่สองมิติ และค่าสามมิติ เช่น ความชัน การไหลน้ำ ความลึกในการตอกเสาเข็ม หรือปริมาตรเพื่อถมหรือเติมดิน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเส้นความชันสูงของพื้นที่ หรือ Contour พร้อมประมวลผลออกมาเป็นภาพ 3 มิติของพื้นที่ พร้อมวัตถุที่อยู่บนพื้นที่ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นภาพเดียวกัน สะดวกต่อการประสานงานในหลายภาคส่วน

ข้อมูลจากโดรน นำมาประมวลผลหาเส้นทางน้ำไหล

โดรนวางแผนการออกแบบและก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากโดรน ทำให้การประมวลผลเพื่อการออกแบบและก่อสร้างได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่มีความละเอียดเพียงพอนี้ สามารถนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อบทกฎหมายการก่อสร้างอาคาร และการใช้สอยที่ดินเพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ อันได้แก่

  • Proposal Design และ Master Plan ในขั้นต้น โดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดความสวยงาม
  • Program Area เพื่อวางแผนกำหนดพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ทำให้ทราบขนาดพื้นที่ใช้สอยสูงสุดที่เป็นไปได้
  • Cost Estimation นำขนาดพื้นที่ใช้สอยสูงสุดจาก Program Area มาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างขั้นต้น รวมถึงวางแผนวัตถุดิบและระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ลดต้นทุนจากของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากการก่อสร้าง
  • Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจากการประมาณการค่าใช้จ่าย
  • Image & Inspiration เพื่อออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและธรรมชาติโดยรอบพื้นที่

ข้อมูลจากโดรน สามารถนำมาวางแผนก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ

โดรนช่วยติดตามความคืบหน้า ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง

ระหว่างการก่อสร้าง ข้อมูลดิจิตัลที่ได้จากโดรน สามารถนำมาใช้ติดตามความคืบหน้าและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ยังใช้โดรนบินสำรวจเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพราะมีโอกาสสังเกตุเห็นสิ่งผิดปกติในมุมมองที่มนุษย์เข้าถึงยากหรือมีความเสี่ยงในการเข้าถึง เช่น ส่วนที่อยู่สูงภายนอกอาคาร ทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด และความสูญเสียในการก่อสร้างที่ตามมา

การใช้โดรน มีโอกาสเห็นสิ่งผิดปกติจากมุมมองที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก

นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกจากโดรน สามารถนำมาทำรายงานเพื่อเสนอความคืบหน้าแก่ลูกค้า เบิกงบประมาณ และบันทึกหลักฐานเพื่อรับประกันโครงการก่อสร้าง โครงการที่โดรนมีส่วนช่วยในการติดตามผล จะสามารถจัดการปัญหาได้ทัน การก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอนในแผนงาน และลดค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียได้

บทสรุป

นับได้ว่า โดรนคือหนึ่งในนวัตกรรมแถวหน้า ที่ช่วยยกระดับงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ และ CPAC Drone Solution คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ CPAC นำมาใช้ในการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดตลอดทั้ง Life Cycle ของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ได้มาตรฐานของงานก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Construction Solution อย่างแท้จริง

ที่ CPAC เราได้พัฒนาโครงการก่อสร้างโดยใช้โดรนในการวางแผนบริหารจัดการแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองหาร จ. สกลนคร โครงการจัดทำแผนที่และภาพประชาสัมพันธ์วัดเขาศาลา จ.สุรินทร์ เป็นต้น

และสิ่งที่เรากำลังพัฒนาต่อไป คือการใช้โดรนเพื่อสำรวจภูมิประเทศใต้น้ำ โดยใช้คลื่นเสียง (Sonar) เพื่อออกแบบติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ และสำรวจความผิดปกติของแผงโซลาร์ ด้วยการตรวจจับอุณหภูมิ (Drone for Solar Inspection) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอุดช่องว่างในงานก่อสร้างทุกขั้นตอน

(ซ้าย) การใช้คลื่นเสียง Sonar สำรวจภูมิประเทศใต้น้ำด้วยโดรน
(ขวา) การสำรวจความผิดปกติของแผงโซลาร์ ด้วยการตรวจจับอุณหภูมิ

ผู้สนใจนำเทคโนโลยีโดรนไปใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก CPAC Drone Solution ได้ทาง m.me/cpacthailand โทร 02-555-5555 หรือคุณอาร์ม 083-825-8432 เรามีทีมงานเฉพาะทางที่มีใบประกอบการบินโดรน และโดรนหลากหลายรุ่นเพื่อใช้งานตามความวัตถุประสงค์และสภาพหน้างานพิเศษ พร้อมทีมวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BIM อย่างครบวงจร เพื่อให้งานออกแบบก่อสร้างของคุณได้รับประสิทธิภาพสูงสุด และลดความผิดพลาดมากที่สุด

การใช้โดรนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ของ CPAC Drone Solution