ที่ CPAC เราคือผู้นำด้านคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูง และตอนนี้เราได้พัฒนาไปสู่ CPAC Construction Solution โซลูชันงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ ประกอบกับฐานข้อมูลพันธมิตรด้านอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนมาก ทำให้เราโดดเด่นกว่าคู่แข่งในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง และในวันนี้ หลายนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับวงการก่อสร้างได้ถูกนำมาใช้จริงแล้ว

โซลูชัน Precast Concrete System

จะดีแค่ไหนหากงานก่อสร้างสามารถควบคุมให้ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ ด้วยนวัตกรรมชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปจาก CPAC เพื่อตอบสนองความต้องการของวงการก่อสร้างในด้านปัญหาแรงงานและฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากล โดยการผลิตส่วนประกอบของอาคารสำเร็จมาจากโรงงาน ลดทอนขั้นตอนการจัดการงานก่อสร้างหน้างานให้เหลือเพียงไม่กี่ขั้น

เหมาะสำหรับ: 

 • งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย (Housing)  ด้วยรูปแบบอาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากในแต่ละโครงการ จึงเหมาะกับการก่อสร้างด้วย Precast Concrete System มากที่สุด เพราะโครงสร้างคล้ายกัน ทำให้ต้นทุนต่ำ
 • งานอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น ( Low-rise Building) อาทิ คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนต์
 • งานก่อสร้างผนังอาคารภายนอก (Façade)

ตัวอย่างโครงการก่อสร้างจริง ด้วยนวัตกรรม Precast Concrete System

สิ่งที่โดดเด่นในการก่อสร้างด้วย Precast Concrete System คือขั้นตอนการผลิตแผ่น Precast Concrete ที่ต้องวางแผนการก่อสร้างมาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในโรงงานแรก โดยเริ่มจาก

 1. Design Estimation ขั้นตอนการเสนองานขาย โดยทีมงานจะแปลงไฟล์แบบชิ้นงาน 2 มิติ ของลูกค้า ให้เป็นไฟล์ 3 มิติ เพื่อถอดแบบประเมินราคา (BOQ) มีข้อดีคือ ระบบสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างแม่นยำ และแบบ 3 มิติ ที่สร้างขึ้น ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพโครงการได้ง่าย และปิดการขายได้ง่าย
 2. Shop Drawing ขั้นตอนการนำแบบจากขั้นตอนแรก มาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำไปผลิตจริงโดย BIM (Building Information Modeling) จึงสามารถตรวจสอบการแบ่งแผ่นชิ้นงาน การประกอบ การขบกันของชิ้นงานแต่ละชิ้น (Clash Detection) และใส่วัสดุฝังอื่นๆเพื่องานสถาปัตย์ งานวิศวกรรม งานขนส่งและติดตั้ง อาทิ Electric Box ปลั๊กไฟ ข้อต่อ จุดยก เป็นต้น พร้อมแบบจำลอง 3 มิติ โดยจำแนกข้อมูลที่สร้างขึ้นมาในขั้นตอนนี้ตามวัตถุประสงค์
 3. Production Planning วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ และจำลองการจัดบรรทุก โดยจำลองการจัดวางชิ้นงานบนราง (Rack) ตามลำดับการติดตั้งจริงหน้างาน เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบบัญชี ERP
 4. Production วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Master Computer Unitechnik การผลิตโดย Circulating System จากประเทศเยอรมนี ที่ Pallet จะเคลื่อนตัวไปตาม Station ต่างๆในโรงงานโดยอัตโนมัติ ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน PCI Code ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถทำการผลิตชิ้นงานอย่างต่อเนื่องได้ถึง 1,000 -1,500 ตารางเมตร/ วัน ทำให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้งานกำลังคน ลดความผิดพลาด ง่ายต่อการบริหารสต๊อค และเพราะเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความสม่ำเสมอได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องขนาด รูปร่าง และพื้นผิว ก่อนจำนำชิ้นงานออกจากโรงงานเพื่อไปติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง
 5. Construction นำเทคโนโลยีมาใช้บริหารงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ทั้ง Drone Survey ใช้โดรนเพื่อสำรวจพื้นที่หน้างาน และตรวจสอบความคืบหน้า ซึ่งมีประสิธิภาพ และความปลอดภัยมากขึ้น Digital Erection การเข้าถึงไฟล์งานดิจิตัล ทั้งแบบ Drawing และแบบ 3 มิติ เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง และตรวจรับชิ้นงาน รวมถึง SMART Dashboard มอนิเตอร์ความคืบหน้าของงานก่อสร้างพร้อมกับทุกฝ่ายแบบ Real-time ทั้งการดูแลความปลอดภัยจากกล้อง CCTV และการเปรียบเทียบสถานะหน้างาน

การแบ่งชิ้นงาน Precast Concrete จากแบบ Drawing

การจำลองการจัดวางชิ้นงานบนราง (Rack) ตามลำดับการติดตั้งจริงหน้างาน เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพราะ Precast Concrete System นั้นถูกวางแผนอย่างเป็นระบบ มาตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต และขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีมาตรฐาน และเมื่อนำมาประกอบในพื้นที่ก่อสร้างจริง จะสามารถลดขั้นตอนลงไปได้มาก (Lean Construction) ด้วยชิ้นงานที่น้อย ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการดูแล สะดวกต่อการควบคุมคุณภาพและงบประมาณ ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการก่อสร้างโดยการเทคอนกรีตทั่วไป ลดความผิดพลาดจากแรงงานคน ทั้งยังลดมลภาวะจากการก่อสร้าง อาทิ เศษวัสดุ ฝุ่นผง รวมถึงมลภาวะทางเสียง ทำให้หน้างานก่อสร้างสะอาดเรียบร้อยกว่าการก่อสร้างทั่วไป

ภาพแสดงการติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่หน้างานก่อสร้าง

โซลูชันฟาร์มปศุสัตว์ CPAC Farm Solution

การปศุสัตว์ คือหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของคนไทย ซึ่ง CPAC เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมจากการขายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร ต่อมา เราได้รับความต้องการงานออกแบบและก่อสร้างโรงเรือน จึงเล็งเห็นว่า ด้วยศักยภาพความเป็นผู้นำด้านวัสดุและนวัตกรรมการก่อสร้าง เราสามารถพัฒนาสู่เทคโนโลยีการก่อสร้างฟาร์มที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวอย่างโรงเรือนปศุสัตว์ ที่บัวคำฟาร์ม ก่อสร้างด้วยนวัตกรรม CPAC Farm Solution

ในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้น สิ่งที่สำคัญคือเรื่องระยะเวลาการทำงาน เพราะความผิดพลาดมีผลต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดระยะเวลาไว้แล้วจากผู้ซื้อ และหากก่อสร้างแล้วเสร็จไว ลูกค้าก็จะยิ่งคืนทุนไว ทีมงาน CPAC ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้ใช้งานในจุดนี้ จึงได้นำเทคโนโลยี BIM มาต่อยอด พัฒนา CPAC Farm Solution นวัตกรรมการก่อสร้างโรงเรือนที่มีมาตรฐานอย่างครบวงจร สามารถวางแผนควบคุมเวลาและงบประมาณได้ ตอบความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของระบบฟาร์มปศุสัตว์

เหมาะสำหรับ:

โรงเรือนเลี้ยงหมู หรือไก่ ทั่วประเทศ  ทุกขนาด ตั้งแต่ฟาร์มขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนระดับประเทศ ซึ่งมักใช้โรงเรือนแบบมาตรฐาน (Standard Farm) ไปจนถึงโรงเรือนพื้นบ้าน (ECO Farm) ซึ่งผู้ประกอบการมักมีรูปแบบโรงเรือนที่เฉพาะเจาะจง

การก่อสร้างโรงเรือนปศุสัตว์ทั่วไป อาจมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาที่เชื่องช้า เนื่องมาจากกระบวนการทำงานขั้นต่างๆ เป็นรายละเอียดเฉพาะในลูกค้าแต่ละราย และต้องทำด้วยกำลังคน แต่ด้วยนวัตกรรม BIM Solution การสร้างแบบจำลองสามมิติโดยประมวลผลข้อมูลในหลายส่วนของการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์อย่างสอดคล้องกัน ได้เข้ามายกระดับขั้นตอนการวางแผนก่อสร้างฟาร์มเพื่อย่นระยะเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จะเห็นว่าจุดเด่นของการนำ BIM Solution มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโรงเรือนในแต่ละขั้นตอนนั้น คือการประมวลผลและอัปเดตข้อมูลบนแบบได้ทันทีหากมีการแก้ไข ไม่จำเป็นต้องปรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามด้วยกำลังคน ลดระยะเวลาในการเขียนแบบ ซึ่งสำคัญมากต่อการประกวดราคาของผู้รับเหมา ยิ่งลดระยะเวลาต่อลูกค้าแต่ละรายได้มาก ยิ่งเสนอราคาแก่ลูกค้าได้จำนวนมาก และเพิ่มโอกาสในการได้งาน

ในกรณีที่เป็น ECO Farm ซึ่งมักมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้การเขียนแบบให้ลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันไปด้วย แต่หากวางแผนงานด้วย BIM Solution จะสามารถนำแบบจากลูกค้ารายเดิม ไปเสนอต่อลูกค้ารายใหม่ได้เลย หากลูกค้ามีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ไปจากแบบเดิม ก็สามารถพัฒนาแบบต่อยอดจากของเดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

ปัจจุบัน ทาง CPAC ยังได้เตรียมดิจิตัลไฟล์ BIM object ของโรงเรือน ให้ลูกค้าดาวน์โหลดไปประยุกต์จต่อยอดในโครงการก่อสร้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

นวัตกรรม CPAC Farm Solution นั้น นอกจากแตกต่างจากคู่แข่งเพราะการประยุกต์เอาเทคโนโลยี BIM เข้ามาใช้งานแล้ว เรายังมีจุดแข็งอื่น อาทิ

 • วางแผนและก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่าย จึงคืนทุนได้ไว ภายใน 7-10 ปี
 • ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูง ทั้งของ CPAC และเครือข่ายพันธมิตรผู้ค้า ที่พร้อมให้ลูกค้าเข้าถึงเพื่อประกอบการวางแผนก่อสร้างและประเมินราคาที่แม่นยำ พร้อมทีมจัดหาวัสดุที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • สามารถทราบถึงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์แต่ละตัว เพื่อวางแผนปรับปรุงโรงเรือนในอนาคต เช่น กำหนดเวลาที่โคมไฟจะหมดอายุและต้องจัดหาใหม่ เป็นต้น ลดปัญหาจากการใช้งาน
 • โรงเรือนปศุสัตว์ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย เพราะวางแผนโดยผู้ชำนาญ และใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ทำให้ไม่ต้องมีช่างเข้ามาซ่อมแซมบ่อย ลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์จากภายนอก
 • ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือน ด้วยระบบ Inverter 
 • ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้ พร้อมรับประกันโครงสร้างจากการก่อสร้างระยะเวลา 1 ปี
 • ให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมแซมโรงเรือน อย่างครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก CPAC
 • บริการติดตั้งครบวงจรโดยช่างมืออาชีพ
 • สามารถออกแบบก่อสร้างครอบคลุมทุกความต้องการพื้นฐานของฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ งานฐานราก งานเสา – คาน งานหลังคา งานพื้น งานผนังภายใน งานเดินท่อประปา งานเดินไฟฟ้า Autofeet งานรั้ว โกดังอาหาร และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจหน้างาน

เทคโนโลยี CPAC Farm Solution มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนงานก่อสร้าง และติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในโครงการก่อสร้างที่ต้องแข่งกับเวลา เทคโนโลยีอื่นจาก CPAC อาทิ Precast Concrete System จะสามารถนำมาใช้ในการสร้างโรงเรือนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทาง CPAC ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีอีกมาก เพื่อตอบอีกหลากหลายความต้องการในงานก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การก่อสร้าง จนถึงการซ่อมแซม ทำให้เราพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกขั้นตอน

โซลูชันการก่อสร้าง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ที่ CPAC เราใส่ใจในนวัตกรรมงานสร้างให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงยังมีโซลูชันอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โซลูชันวางแผน และออกแบบ ด้วย CPAC BIM การวางแผนก่อสร้างที่ดีช่วยให้ประหยัดทั้งเงินและเวลา การออกแบบที่ดีมีผลต่อความสบายทั้งกายและใจของผู้ใช้งาน  CPAC เข้าใจความต้องการของคุณ จึงพัฒนาเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติของอาคาร โดยเชื่อมโยงงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ เข้าด้วยกัน เพื่อวางแผนก่อสร้างอย่างครบวงจร โซลูชันปิดโพรงใต้บ้าน CPAC Fillgood Solution หรือ โซลูชัน สร้างโรงงาน ด้วย Super Flat Floor Solution เพราะก้าวแรกที่มั่นคง สร้างอนาคตที่ยั่งยืน