สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อออกแบบอาคารเขียว (Green Building) 

Green Building หรือ อาคารเขียว คือการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของอาคาร ตั้งแต่การเลือกทำเล การออกแบบ การก่อสร้าง การจัดการ การบำรุงรักษา ไปจนถึงการบูรณะและรื้อถอน ซึ่งแนวคิดนี้ช่วยลดการบริโภคพลังงานลงได้ถึงราว 40-50% 

โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อออกแบบอาคารเขียว (Green Building) มีดังนี้

 • ทรัพยากร อาทิ พลังงาน น้ำ ที่ดิน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจพัฒนาไปถึงการผลิตทรัพยากรได้เอง 
 • ผู้ใช้พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่ทำงานในอาคาร ต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และการทำงาน อันสืบเนื่องมาจากการใช้อาคาร
 • ของเสียและมลภาวะที่ปลดปล่อยจากอาคาร ต้องสามารถลดปริมาณลงได้

บทบาทของเทคโลโลยี BIM กับการออกแบบอาคารเขียว (Green Building) 

เพราะการออกแบบ Green Building (อาคารเขียว) จำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี BIM (Building Information Technology) จึงเข้ามามีบทบาทในการคำนวณการใช้งานทรัพยากร และผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้งานก่อสร้างมีศักยภาพที่จะเป็นอาคารเขียวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ

 • ที่ดิน (Land) ใช้เทคโนโลยี BIM เพื่อควบคุมการก่อสร้างบนที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนกการใช้พื้นที่ คำนวณการขุดถม ไปจนการจำลองความคืบหน้าของการก่อสร้างจนจบกระบวนการ
 • น้ำ (Water) BIM มีส่วนช่วยให้การคำนวณการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวางแผนการจัดหา การระบาย และการบำบัดน้ำอย่างเหมาะสม
 • พลังงาน (Energy) การวิเคราะห์พลังงานด้วย BIM ช่วยให้นักออกแบบสามารถจำลองและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานในอาคารได้ทันที เพื่อควบคุมการใช้ปริมาณพลังงานในอาคาร และวิเคราะห์การขาดดุลเพื่อประหยัดพลังงาน  
 • วัสดุ (Material) การนำ BIM มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง ช่วยคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาคารและคุณสมบัติวัสดุที่เลือก จึงช่วยให้การเลือกใช้วัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและมลภาวะจากของเหลือทิ้ง

BIM หรือ Building Information Modeling สร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารอย่างแม่นยำ เพื่อวางแผนก่อสร้างแบบครบวงจร

การจัดการพลังงานในอาคารเขียว (Green Building) 

ในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด ‘พลังงาน’ ถือเป็นทรัพยากรที่บริหารจัดการได้ในอาคารเขียวอย่างครบวงจรมากที่สุด ดังนี้

 • ผลิต เช่น การติดตั้ง Solar Cells เพื่อผลิตพลังงานใช้เองในอาคารเอง 
 • พึ่งพิง เช่น การออกแบบอาคารให้รับแสงธรรมชาติได้มากเพื่อลดการใช้หลอดไฟ 
 • ลดทอน เช่น การติดตั้งกระจกที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงานไปกับเครื่องปรับอากาศ
 • เลือกสรรค์ เช่น การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน

การออกแบบอาคาร และการเลือกกระจกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อความสว่างและทำความเย็นได้

กระจกที่เหมาะสมกับอาคารเขียว (Green Building)

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ‘กระจก’ ถือเป็นวัสดุที่มีผลต่อค่าพลังงานที่ใช้ในอาคาร การเลือกกระจกที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันความร้อน และลดการใช้พลังงานในอาคารได้ โดยคุณสมบัติของกระจกที่เหมาะสมกับเกณฑ์อาคารเขียว (Green Building) มีดังนี้

 • กระจกกันความร้อนได้สูง (ค่า SHGC ต่ำ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักในมุมมองด้านการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอาคารที่มีอัตราส่วนของพื้นที่กระจก (WWR) มากกว่า 50%  

แต่ไม่มีส่วนป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ หรือ shading device จะต้องให้ความสำคัญกับค่ากันความร้อนของกระจก เพื่อให้ผ่านตามกฎกระทรวง BEC ที่กำลังจะบังคับใช้ในอนาคต แต่ทั้งนี้ หากพิจารณาเพียงคุณสมบัติด้านการกันความร้อน กระจกที่มี Coating ธรรมดาอาจตอบความต้องการของคุณ แต่คุณสมบัติเด่นที่มอบให้กับอาคารของคุณไม่ได้เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เพราะไม่ว่าจะเป็น กระจก Reflective หรือ กระจก Low-E ซึ่งค่าการสะท้อนแสงที่สูงถึง 20% ของกระจกเหล่านี้จะส่งผลให้อาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางแสงในเวลากลางวัน และเกิดเงาสะท้อนในเวลากลางคืน

  • ค่าการสะท้อนแสงต่ำกว่ากระจก Coating ลดปัญหาเรื่องการสะท้อนแสงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับอาคารข้างเคียงในเวลากลางวัน และเงาสะท้อนในเวลากลางคืน
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ทั้งในแง่ของความแข็งแรงทนทาน และคุณสมบัติด้านการกรองรังสีที่เป็นอันตราย เช่น รังสียูวี และรังสีอินฟาเรด
 • ดูแลรักษาง่าย ผิวกระจกไม่มีส่วนประกอบของสารเคลือบ หรือฟิล์มกรองแสงด้านนอก
 • ส่งเสริมทัศนวิสัยที่ดีในตัวอาคาร ให้แสงสว่างที่พอเหมาะในเวลากลางวัน และมองเห็นทัศนียภาพภายนอกอาคารผ่านกระจกได้ในเวลากลางคืนโดยไม่ติดปัญหาเรื่องภาพสะท้อน

อาคารที่มีอัตราส่วนของพื้นที่กระจก มากกว่า 50% แต่ไม่มีส่วนป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ หรือ shading device จะต้องให้ความสำคัญกับค่ากันความร้อนของกระจก

อาคารที่สะท้อนแสง อาจไม่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมรอบข้างนัก

ซึ่งกระจก Solar X Max นวัตกรรมใหม่จาก BSG Glass ตอบโจทย์ความต้องการกระจกที่เหมาะสมให้อาคารของคุณผ่านเกณฑ์อาคารเขียว (Green Building) ตั้งแต่การลดการใช้ทรัพยากร เพราะมีค่า SHGC ที่ต่ำกว่า 0.5 กันความร้อนถึง 50% ประหยัดพลังงานได้มากกว่า  เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษา เพราะกระจกแข็งแรงทนทาน ไม่มีส่วนประกอบของสารเคลือบหรือฟิล์มกรองแสงด้านนอก ลดอันตรายจากรังสีอินฟาเรดและรังสียูวีได้ เกือบ 100% และยังลดการสร้างมลภาวะหรือทัศนวิสัยที่ไม่พึงประสงค์ต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะมีแสงสะท้อนต่ำ ทั้งยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมกับดีไซด์ของคุณ

ยิ่งกว่านั้น Solar X max Bronze ยังเป็นตัวเลือกหากคุณต้องการคุณสมบัติที่เหนือกว่า Solar X Max พร้อมเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นบรรยากาศภายนอกในเวลากลางคืนโดยไม่ติดปัญหาเงาสะท้อนเมื่อมองจากภายใน และ Solar X treme 50 กระจกที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และยังโดดเด่นด้านความบางและเบายิ่งกว่ากระจกอินซูเลท

ตัวอย่างอาคารที่ติดตั้งกระจก Solar X Max

หากคุณให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ จัดการ และควบคุมการก่อสร้าง ควบคู่กับการเลือกวัสดุที่ช่วยให้คุณบริหารทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กระจก Solar X Max สามารถทำให้อาคารสถาปัตยกรรมของคุณมีศักยภาพที่จะเป็นอาคารเขียว (Green Building) ได้มากขึ้น

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.re-thinkingthefuture.com/rtf-fresh-perspectives/a1312-10-things-to-consider-when-designing-a-green-building/ 

https://thairealestate.org/content/detail/347/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-Green-Building-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-LEED- 

https://bimspaces.com/blog/bim-and-green-architecture/ 

https://bimspaces.com/blog/how-bim-important-in-green-construction/ 

https://synergysoft.co.th/synergysoft-article/24-aec-special-articles/268-5-ways-revit-supports-green-building