ปิดรับสมัคร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
00 วัน
00 ชั่วโมง
00 นาที
00 วินาที

BIMobject Green Design Competition 2022

ที่มาโครงการ

จากความมุ่งมั่นของ BIMobject Thailand ที่จะเป็น Platform ที่ช่วยร่วมสร้างโลกเเห่งการก่อสร้างให้ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนวงการก่อสร้างของประเทศไทยด้วย Green Construction ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญคือการนำกระบวนการ BIM และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ร่วมกับการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม เเละการก่อสร้างด้วยระบบ Modular จึงได้จัดการประกวด BIMobject Green Design Competiton 2022 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมให้ภาคสถาบันการศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตตอบรับกับวิถีชีวิติรูปแบบใหม่ ด้วยความยั่งยืน
 • ขับเคลื่อน Green Construction ของประเทศไทย ผ่านการให้ความรู้เชิงปฏิบัติงานจริง ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ BIM เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการก่อสร้างแบบ Modular

ธีมการประกวด

ครั้งแรกของการประกวดแบบ BIM ระดับประเทศ เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์การก่อสร้างสีเขียว ภายใต้ Theme “Green Construction” ล้ำ เปลี่ยน โลก โดยการนำกระบวนการ BIM และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ร่วมกับการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม เเละการก่อสร้างด้วยระบบ Modular
ดูวิธีการส่งผลงาน

ผู้สนับสนุนหลักโครงการประกวด

กรรมการผู้ตัดสิน

 • คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ CEO Work Well-Studio
 • ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
 • คุณไพทยา บัญชากิติคุณ Managing Director Atom Design
 • คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer - Marketing and Branding, Cement and Green Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
 • คุณธงชาติ ชินสีห์ Managing Director Hook Architect & Goodwill of Work Company Limited

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า

400,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตร คอร์สเรียน BIM และ การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM และ อาคารเขียว
อันดับที่ 1
รับเงินรางวัล 200,000 บาท
อันดับที่ 2
รับเงินรางวัล 100,000 บาท
อันดับที่ 3
รับเงินรางวัล 50,000 บาท
พร้อมรางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด

แนะนำการส่งผลงานรอบแรกและสินค้าจากผู้สนับสนุนโครงการ

ไฟล์ Digital

 • โปสเตอร์ - ขนาด A3 จำนวน 1 เเผ่น อธิบาย key points ในการออกแบบ และแสดงการใช้เทคโนโลยี BIM มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบ ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 200 dpi. ในรูปแบบ ไฟล์ PDF
 • สไลด์ Presentation ในรูปแบบ PDF โดยนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยก็ได้ ในขนาดพิมพ์จริง ขนาด A3 แนวนอน จำนวนสไลด์ไม่เกิน 10 เเผ่น เเละสามารถส่งสื่อประกอบการนำเสนออื่นๆเพิ่มเติมได้

BIM Model

เป็น Software ประเภท BIM Authoring Version ของ Software ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันประกวด

 • Autodesk Revit
 • Graphisoft ArchiCAD
 • Bricsys – BricsCAD
 • Trimble – Tekla

สามารถส่งไฟล์ในรูปแบบ IFC ที่ export จาก BIM Authoring software ได้

ดาวน์โหลดสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BIMobject Thailand ได้รวบรวมวัสดุก่อสร้างและวัสดุที่อยู่ในอาคารของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ใน BIMobject Green Spaces

เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ออกแบบในการ ออกแบบอาคารเขียว

ส่งผลงานประกวดของคุณ

ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้าย

Bimobject Green Design Competition 2022

Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศรางวัลการประกวด

Bimobject Green Design Competition 2022

รางวัลชมเชย

รับเงินรางวัล 10,000 บาท

Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Alive Space at Work จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อเรา

Facebook: @bimobjecth
Line ID: @bimobjecth